ARTIKEL

 “Kuari tulis baé heula, nu penting mah urang Banten kudu boga buku sajarah”, saur Mang Ayat. Sabab, pokna deui, “Bener hanteuna urang pasrahkeun ka rahayat jeung para ahli séjén sinah nyiaran sumber sajarah nu leuwih lengkep. Susuganan aya!”

Sakalébat moal kabadé mun lalaki genep puluh tauneun ieu profesor. Jangjauheun tina citra inteléktual. Kadieunakeuun, mun pendak di hiji acara penting, paling géh sajamang leungeun pondok, calana lojor semu hideung, jeung deui tara locot tina péci. Teu bireuk deui, pasti Dr. Ayatrohaedi, mahaguru élmu nu kasebut humaniora di Universitas Indonesia; jeung di babaraha paguron luhur di tatar Sunda.

Read More...

Keur jongjong ngetik nganggeuskeun laporan panalungtikan, "pret" listrik pareum sakaligus, meunang lima menit hurung deui, haté asa kaubaran, kusabab jagisuk kudu mrésentasikeun laporan di hareupeun panguji ti Departemén Pendidikan Nasional. Karak géh komputer dihurungkeun, nggeus pareum deui baé.

Read More...

SESUNGGUHNYA terlalu biasa mencatat beberapa peristiwa besar di sekitar kita. Penting memang, namun belum tentu bagi pihak lain. Tetapi menjelang akhir tahun 2012 ini, ada dua momentum substantif, jika tak layak disebut extraordinaire, dalam berkebudayaan di kalangan pendidik. Pertama, awal September lalu, Ikatan Guru Indonesia Wilayah Banten bersarasehan mengusung tema “Membangun pendidikan karakter bangsa melalui budaya dan kearifan lokal” di Kota Tangerang. Ada yang menarik untuk diingat, ternyata pesertanya bukan cuma guru, tetapi juga  dosen, budayawan, seniman dan juga pengusaha turut mengkaji pentingnya sejarah lokal sebagai acuan identitas daerah.Pada sarasehan itu, Dr. Winarno, dari Universitas Multimedia Nusantara mengangkat isu betapa pentingnya kearifan lokal bagi pembangunan karakter bangsa, namun masih banyak kendala untuk meningkatkan kinerja pembelajaran kearifan lokal. Maka, aplikasi teknologi informasi dan komunikasi diproposisikan sebagai terobosan untuk menjembatani kesenjangan pengetahuan sejarah dan budaya lokal antara pendidik dan peserta didik, juga antara pakar dan awam.

Read More...